Letnia oferta
:
:
Ustaliliśmy, że znajdujesz się w kraju: Stany Zjednoczone

Jesteś na stronie, która przyjmuje zamówienia dla kraju: Polska

Możesz przejść do strony swojego kraju: us.coral.club

+48 22 622 36 61 | Nowości Promocje
Aktualności |
Polska
Postanowienia ogólne
 • Niniejszy Regulamin określa przede wszystkim warunki i sposób sprzedaży Produktów w Sklepie internetowym, w związku z czym stosuje się go do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.coralorder.com.
 • Definicje:

  a)  Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.coral-club.com oraz https://pl.coral.club/

  b)  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

  c)  Sprzedawca – CORAL-CLUB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Licealna 14, 96-500 Sochaczew, telefon: 22 622 36 61, adres e- mail: coral.poland@coral-club.com , NIP: 8371753407, REGON: 14117090000000, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290869,

  d)  Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

  e)  Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

  f)  Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

  g)  Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

  h)  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

  i)  Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

  j)  Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

  k)  Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

  l)  Dowód zakupu – rachunek, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,

  m)  PayPal – dostępna pod adresem www.paypal.com/pl/home platforma płatności, za pośrednictwem której obsługiwane są płatności internetowe dokonywane on-line w Sklepie internetowym Sprzedawcy dostępnym pod adresem www.coralorder.com; platforma PayPal wykorzystywana jest przez PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg,

  n)  Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 7.,

 • Przed wypełnieniem Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
 • Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: coral.poland@coral-club.com
 • W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
 • Informacje o produktach w Sklepie – opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm), zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 • Do korzystania ze Sklepu internetowego, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer (wersja >= 6.0), Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Naprowadź kamerę aparatu na kod QR, aby go pobrać

Rób zakupy i korzystaj z Konta Osobistego w aplikacji Coral Club

Skontaktuj się z nami
Pomoc
Kod pocztowy
Pomoc
W przypadku jakichkolwiek pytań lub życzeń skontaktuj się z nami
W przypadku jakichkolwiek pytań lub życzeń skontaktuj się z nami
Rozpocznij chat
Strona została przetłumaczona automatycznie. Aby wyłączyć lub zmienić tę funkcję, należy wejść w ustawienia przeglądarki.