Letnia oferta
:
:
Ustaliliśmy, że znajdujesz się w kraju: Stany Zjednoczone

Jesteś na stronie, która przyjmuje zamówienia dla kraju: Polska

Możesz przejść do strony swojego kraju: us.coral.club

+48 22 622 36 61 | Nowości Promocje
Aktualności |
Polska
Program VIP

Regulamin Sprzedaży Premiowej: „Coral Club VIP”
aktualizacja z dnia 01.02.2024

1. Organizator

Organizatorem sprzedaży premiowej pod nazwą: „Coral Club VIP” (zwanej dalej „Sprzedażą Premiową”), jest Coral-Club Polska Sp. z o.o.: 96-500, Sochaczew, ul. Licealna 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000290869, kapitał zakładowy 50000zł, opłacony w całości, NIP: 837-17-53-407, REGON: 141170900 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Informacje ogólne

2.1. Celem Sprzedaży Premiowej jest zwiększenie rozpoznawalności marki Organizatora, zwiększenie sprzedaży jego produktów – w tym suplementów diety, kosmetyków, środków czystości i innego asortymentu znajdującego się w ofercie Organizatora, a sprzedawanych pod marką Coral Club (zwanych dalej: Produktami) oraz zacieśnienie współpracy z podmiotami stosującymi jego Produkty.

2.2. Sprzedaż Premiowa odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem". Regulamin określa zasady i warunki, na jakich Sprzedaż Premiowa zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.

2.3. Sprzedaż Premiowa organizowana jest na terytorium krajów, w których prowadzona jest sprzedaż Produktów Organizatora.

2.4. Sprzedaż Premiowa prowadzona jest od dnia 01.12.2023 roku i trwa do jej odwołania przez Organizatora.

2.5. Niniejszy Regulamin, jak również wszelkie ogłoszenia związana ze Sprzedażą Premiową publikowane są na stronie internetowej www.pl.coral.club, a także dostępne są w Biurze Sprzedaży Organizatora.

3. Warunki udziału w Sprzedaży Premiowej

3.1. W Sprzedaży Premiowej mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne będące:

a. osobami pełnoletnimi i posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych lub

b. osobami małoletnimi - za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego,

c. które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia oraz spełniły wszystkie warunki w nim określone.

3.2. W celu wzięcia udziału w Sprzedaży Premiowej należy spełnić następujące warunki:

a. nabyć od Organizatora Produkty za kwotę minimum 500 zł. w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do udziału w Sprzedaży Premiowej,

b. zgłosić do Organizatora za pośrednictwem adresu e-mail: vippl@coral-club.com chęć udziału w Sprzedaży Premiowej przesyłając skan wypełnionego czytelnie formularza Coral Club VIP, stanowiący załącznik do Regulaminu, podając następujące dane: imię i nazwisko, numer klubowy nadany przy zakupie produktów, numer telefonu, adres mailowy, nazwę banku oraz numer konta, a w przypadku osób, o których mowa w pkt. 3.1 lit. b dodatkowo przesyłając pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na adres Biura Sprzedaży,

c. przejść pozytywnie weryfikację Organizatora dotyczącą dotychczasowej historii zakupów i spełnienia warunków Regulaminu.

3.3. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.2 lit.b, przeprowadza weryfikację, czy dana osoba spełnia warunki udziału w Sprzedaży Premiowej, w szczególności weryfikuje historię jej dotychczasowych zakupów. Decyzja, czy dana osoba kwalifikuje się do udziału w Sprzedaży Premiowej należy do Organizatora. O swojej decyzji Organizator informuje niezwłocznie po jej podjęciu.

3.4. Osoba zakwalifikowana przez Organizatora do udziału w Sprzedaży Premiowej staje się jej Uczestnikiem.

3.5. W Sprzedaży Premiowej nie mogą uczestniczyć pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Sprzedaży Premiowej, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, bądź prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą.

4. Zasady Sprzedaży Premiowej

4.1. Organizator składa przyrzeczenie publiczne przyznania nagród, o których mowa poniżej, na warunkach określonych w Regulaminie.

4.2. Uczestnik otrzymuje punkty za zakup Produktów Coral Club dokonany przez siebie lub inną osobę, której produkty zostały polecone przez tego Uczestnika. Produkty w asortymencie Organizatora posiadają różną wartość punktową wskazaną przy zakupie na stronie internetowej Organizatora, a także w jego Biurze Sprzedaży. Punkty przyznane uczestnikom Programu za polecenie oferty Organizatora mogą być następnie wymieniane na nagrody pieniężne.

4.3. Za każdy własny zakup Produktów lub zakup dokonany przez osobę, której Uczestnik polecił Produkty Organizatora, Uczestnik może otrzymać punkty w ilości zależnej od zakupionego produktu.

4.4. Punkty zgromadzone przez Uczestników widoczne są w profilu osobistym na stronie pl.coral.club i mogą być wymieniane na nagrody pieniężne w złotych polskich według przelicznika Organizatora.

4.5. Wymiana punktów na nagrody będzie się odbywać w okresach miesięcznych, tj. po zakończeniu danego miesiąca trwania Programu punkty przyznane każdemu Uczestnikowi w tym miesiącu będą przeliczane do dnia 16. następnego miesiąca i mogą być wymieniane na nagrodę pieniężną.

4.6. Przy kwalifikacji do udziału w Sprzedaży Premiowej Organizator przyznaje Uczestnikowi punkty bonusowe za dotychczasowe zakupy w przypadku gdy historia zakupów tego Uczestnika przekracza wymagany próg minimalny tj. kwotę 500 zł.

4.7. W sytuacji zwrotu zakupionego Produktu, na podstawie którego naliczono punkty, punkty te zostają odliczone z konta Uczestnika. W przypadku, gdy Uczestnikowi została już wypłacona nagroda, a na koncie Uczestnika nie ma wystarczającej ilości punktów pozwalających na odliczenie, Uczestnik traci prawo do wypłaconej mu nagrody i zobowiązany jest zwrócić ją Organizatorowi.

5. Odbiór nagród

5.1. Wymiana punktów zgromadzonych w danym miesiącu na nagrodę pieniężną może nastąpić począwszy od 16. dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

5.2. Punkty można wymieniać na nagrody wnioskując o to osobiście w Biurze Sprzedaży Organizatora lub mailowo pisząc na adres: vippl@coral-club.com. Nagrody są wpłacane na rachunek bankowy podany przez Uczestnika w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt. 3.2 lit. b Regulaminu.

5.3. Punkty niewykorzystane zgodnie z powyższymi zapisami zostają zaliczone na poczet jednego kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik miał prawo do wymiany zgormadzonych punktów na nagrodę, pod warunkiem kontynuowania Sprzedaży Premiowej przez Organizatora i kontynuowania uczestnictwa w niej przez Uczestnika.

5.4. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej, w tym prawa do uzyskania nagrody, na osoby trzecie.

6. Reklamacje

6.1. Reklamacje co do przebiegu Sprzedaży Premiowej mogą być zgłaszane na adres e-mail: vippl@coral-club.com lub pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora nie później niż do końca jednego kolejnego miesiąca po upływie miesiąca, którego dotyczą.

6.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Programu.

6.3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także wskazanie pożądanego przez Uczestnika określonego zachowania się przez Organizatora.

6.4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem lub mailem wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

7. Zakończenie Sprzedaży Premiowej

7.1. Organizator jest uprawniony do zakończenia Sprzedaży Premiowej w każdym czasie bez podania przyczyny, ze skutkiem na koniec danego miesiąca. Organizator kończy Sprzedaż Premiową poprzez zamieszczenie stosownej informacji o zakończeniu Sprzedaży Premiowej na stronie internetowej Organizatora, a także udostępnieniu tej informacji w Biurze Sprzedaży.

7.2. Wymiana punktów zgormadzonych przez Uczestników w miesiącu zakończenia Sprzedaży Premiowej na nagrody następuje do końca miesiąca kalendarzowego następującego po tym okresie.

7.3. W takim przypadku Organizator nie gwarantuje, iż każdy Uczestnik będzie miał możliwość wymiany wszystkich zgromadzonych punktów na nagrody. Po upływie terminu wymiany punktów na nagrody wskazanym w pkt 7.2. niewykorzystane punkty ulegają unieważnieniu.

8. Opodatkowanie nagród

8.1. Nagrody otrzymane przez Uczestnika stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. w Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

8.2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy wartość otrzymanych przez Uczestnika nagród w postaci rzeczowej lub pieniężnej, nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w tym przepisie, która na dzień publikacji Regulaminu wynosi 2.000 zł, dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

8.3. W Sprzedaży Premiowej mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne nabywające Produkty od Organizatora określone w punkcie 3 niniejszego Regulaminu. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność podatkową w przypadku gdy bierze udział w Sprzedaży Premiowej jako przedsiębiorca.

8.4. W przypadku, gdy uczestnik otrzyma nagrodę, której wartość przewyższa kwotę określoną w pkt. 8.2. powyżej (na dzień publikacji Regulaminu 2.000 zł), Organizator zobowiązany jest odprowadzić zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego. W takim przypadku nagroda pieniężna zostaje wypłacona na rzecz Uczestnika po potrąceniu podatku.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Coral-Club Polska Sp. z o.o.: 96-500, Sochaczew, ul. Licealna 14. Dane kontaktowe: Biuro Sprzedaży ul. Słomińskiego 19 lok. 116, 00-195 Warszawa, tel: +48 22 622 36 61, +48 22 415 26 61; e-mail: coral.poland@coral-club.com.

9.2. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z powszechnie panującymi przepisami prawa wyłącznie w celu przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej, w tym kwalifikacji do udziału, naliczenia punktów, wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji.

9.3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a oraz art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119-dalej RODO.

9.4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania Sprzedaży Premiowej, a w przypadku zgłoszenia reklamacji - do zakończenia postępowania reklamacyjnego i ewentualnego rozpatrzenia roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika.
Dodatkowo dane osobowe Uczestnika, który otrzymał nagrodę mogą być przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, a także w okresie wymaganym dla celów podatkowych.

9.5. Dane osobowe Uczestników mogą zostać przekazane wyłącznie tym podmiotom, przy których pomocy Organizator przeprowadza Sprzedaż Premiową, w tym dostarcza nagrody. Dane są ujawniane innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej.

9.6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.7. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.8. Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uzasadnionych przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.

9.9. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

9.10. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Sprzedaży Premiowej lub brakiem możliwości rozpoznawania reklamacji.

9.11. W celu zmiany albo usunięcia swoich danych osobowych należy przesłać odpowiednią informację na adres Organizatora.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Treść Regulaminu Sprzedaży Premiowej zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora oraz w Biurze Sprzedaży.

10.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Sprzedaży Premiowej Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a także Uczestników którzy:

a. prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,

b. prowadzą działania, które stanowią próby obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Sprzedaży Premiowej,

c. prowadzą działania sprzeczne z Regulaminem Sprzedaży Produktów Coral- Club zamieszczonym na stronie internetowej,

d. prowadzą działania na szkodę Organizatora.

10.3. Organizator Sprzedaży Premiowej zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Sprzedaży Premiowej, jeśli jest to uzasadnione jej celem, z tym że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Organizator publikuje zmiany Regulaminu na swojej stronie internetowej. Uczestnik ma prawo wypowiedzieć udział w Sprzedaży Premiowej w terminie 14 od dnia powzięcia informacji o zmianie Regulaminu.

10.4. Udział w Sprzedaży Premiowej jest dobrowolny; wzięcie udziału w Sprzedaży Premiowej wymaga akceptacji postanowień zawartych w Regulaminie.

10.5. Uczestnik w każdym momencie może zrezygnować z dalszego udziału w Sprzedaży Premiowej. Rezygnacje należy przesłać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora: Coral-Club Polska Sp. z o.o.: 96-500, Sochaczew, ul. Licealna 14.

10.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.


Załączniki do pobrania:

Regulamin Sprzedaży Premiowej: „Coral Club VIP”

Załącznik nr 1 Wniosek Coral Club VIP

Załącznik nr 2 Wniosek o odebranie nagrody Coral Club VIP

Naprowadź kamerę aparatu na kod QR, aby go pobrać

Rób zakupy i korzystaj z Konta Osobistego w aplikacji Coral Club

Skontaktuj się z nami
Pomoc
Kod pocztowy
Pomoc
W przypadku jakichkolwiek pytań lub życzeń skontaktuj się z nami
W przypadku jakichkolwiek pytań lub życzeń skontaktuj się z nami
Rozpocznij chat
Strona została przetłumaczona automatycznie. Aby wyłączyć lub zmienić tę funkcję, należy wejść w ustawienia przeglądarki.